Политика за поверителност

Администриране и защита на ЛИЧНИ ДАННИ на потребителите на www.toys.bg

Настоящият документ съдържа общи положения и условия, съгласно които „Дийлс.БГ” ЕООД, ЕИК: 201201734, със седалище и адрес на управление: гр. София, Община: Столична, Район: Оборище, ул: Сердика 20, представлявано от Чавдар Иванов Маринов – Управител, ще събира, обработва и съхранява предоставени от потребителите на интернет магазин www.toys.bg лични данни.

  1. „Дийлс.БГ” ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с регистрация номер: 329328, и се задължава да полага дължимата грижа и да отговаря за защитата на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, освен в случаите на случайно събитие, непреодолима сила, злонамерени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и при спазване на законово установените процедури;
  2. В регистрационната форма, попълвана от потребителя, „Дийлс.БГ” ЕООД обозначава задължителните или незадължителените полета за предоставяне на личните данните. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред и цели.
  3. Ограниченията съгласно по-горния текст не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са нарушили права или законни интереси на трети лица или императивни правни норми. В този случай „Дийлс.БГ” ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на компетентните държавни органи, съгласно действащите законови разпоредби.
  4. С приемането (отбелязване в предвиденото чекбоксче в платформата) на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява Личните му данни да се използват от „Дийлс.БГ” ЕООДза идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели с доставчиците, наемателите на информационната платформа и статистическа обработка в съответстие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.
  5. С приемането (отбелязване в предвиденото чекбоксче в платформата) на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с въжможността „Дийлс.БГ” ЕООД да му изпраща рекламни, търговски и информационни съобщения на електронната поща, регистрирана към потребителския профил, за контакти по телефон с маркетингова цел или в случай на изтичащи срокове в услуга/стока на клиентите.

В случай, че някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила Настоящите са утвърдени с решение на общото събрание на „Дийлс.БГ” ЕООД и влизат в сила за всички потребители считано от 02/09/2013г.