Общи условия


I. Общи положения
1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД, ЕИК: 201556297, със седалище и адрес на управление: гр. София, Община: Столична, ул: Странджа 52, представлявано от Чавдар Иванов Маринов – Управител, наричано по долу ТЪРГОВЕЦА, предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.toys.bg /сайта/. Тези условия обвързват всички посетителите и Потребители на сайта. С избирането на създадените хипер-връзки, намиращи се на сървъра на http://www.toys.bg или чрез ползването на платени и/или безплатните услуги, предлагани от него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия и правила.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /www.toys.bg/ и/или съхранение на IP адреса на потребителя/клиента.
3. С приемането на настоящите Общи Условия потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини: 
„информационна платформа” – виртуално пространство в сайта, а именно http://www.toys.bg, с осигурен достъп за клиентите – купувачи, в което са разположени офертите и договорите при общи условия, и в което се осъществява виртуалната среща и договаряне между продавача и купувачите;
 “потребител” - физическо лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до интернет страницата чрез пренасочване от друг интернет сайт, и е извършило някакво действие (разгледал, регистрирал се, закупил стока или услуга от интернет сайта и др.)
“продажна цена” е обявената цена на стока и/или услуга в български лева;
“Виртуален договор за продажба” – сключен посредством Сайта договор между продавач и потребител/клиент;

II. Предмет на договора
„ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД предоставя за ползване на потребителите интернет базирана информационна платформа за онлайн пазаруване на предлагани услуги и/или стоки, чрез интернет сайта си http://www.toys.bg.
„ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД се задължава да предостави на регистрираните и нерегистрираните потребители достъп до интернет базирана информационна система за онлайн пазаруване, като осъществява контакт с потребителите за сключване на договор за закупуване на стоки и/или услуги, и плащане на договорената цена. 
Договорът се счита сключен при плащане на договорената цена, а действието му може да зависи от условия или срок.
4. Интернет страницата (уеб сайтът) “toys.bg” е разработен и се менажира от „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД.
5. В случаите на необходимост при регистрацията потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл.3, ал.2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от тях. 
6. Регистрационна Форма: при регистрация на потребителски профил в информационната система на “toys.bg” потребителят попълва регистрационна форма, което представлява словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията. 
7. Формата съдържа информация за име, фамилия, и-мейл и други и се записва на сървъра на “toys.bg”, като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП. 
8. При промяна на общите условия, на всеки регистриран потребител се предоставя, чрез информационната система на сайта, възможност да се запознае с новите общи условия. 


III. Условия касаещи покупката
1. За да бъде допуснат потребител да закупи, не се изисква активен профил в системата на сайта. Потребителят отговаря за всички действия, в резултат на използването на Сайта, включително сключени договори и постъпили плащания. 
2. Потребителят се задължава при използването на информационната платформа да спазва всички приложими местни закони и разпоредби. С настоящото и в случай на налична регистрация на потребител в системата,  потребителят се задължавате да уведомява “toys.bg” незабавно за всеки случай на неразрешено използване на профил, парола или за какъвто и да е друг случай на предполагаемо нарушение на сигурността, като поддържа информацията в профила си актуална.
3. С поръчката и плащането на цената Потребителят сключва договор с продавача за покупка на определена стока/услуга. 
4. При закупуване Потребителя има възможност да заплати посредством извършване на превод чрез един от изчерпателно изброените в сайта начини, а именно: EasyPay, bPay, ePay, Борика, Банков път, Наложен платеж.
5. След изпращане на поръчката и избиране на съответната опция за плащане, клиентите ще бъдат автоматично пренасочени към платежните страници.
6. „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД обработва заявката за плащане, а Потребителят уведомителен/потвърдителен е-мейл.
7. Ако по някаква причина, извън договорените тук, дадена оферта не се усъществи поради причини извън патримониума на Потребителя, то същият получава обратно платената сума.
8. За всяка конкретна оферта е възможно да бъдат предвидени специфични ограничения и условия, които се обявяват в сайта.

9. Потребителят, съгласно чл. 55 от ЗЗП, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причини, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

9.1. Горното не важи за стоки които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики.

9.2. Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

9.3. Ако на основание гореизброените причини потребителят/купувач реши да откаже покупката, то същият следва да спази следното:

9.3.1. Да попълни наличната в информационната платформа форма за предявяване на отказ от покупката, като за целта посочи и средство за възстановяване на заплатените суми, както следва:

- по банков път с предоставяне на банкова сметка

9.3.2. Съгласно чл. 55, ал. 6, Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор, но не по-рано от датата на получаване обратно на доставената стока, като всички транзакционни и доставни разноски са за сметка на потребителя.

IV. Отговорност
1. „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока/Услуга. 
2. При допуснати грешки/несъответствия в съдържанието на определена стока/услуга, в изпълнение валидно сключените Договори за продажба обвързващи страните по тях, освен ако съответният Доставчик/Куриер не ги унищожи по реда на приложимото законодателство - в последния случай нито потребителят нито „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД ще дължат обезщетение на която и да е от страните, 
3. „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта. 
4. „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.
5. „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.
6. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.
7. „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.
8. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система:
да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразява поведението си с добрите нрави; 
да не се намесва в правилното функциониране на системата
да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно “toys.bg” за всеки случай на извършено или открито нарушение;
да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
9. Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на “toys.bg”, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на “toys.bg”, без изричното разрешение на „Дийлс.БГ” ЕООД.


V. ЛИЧНИ ДАННИ
1. „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, като за целта е разработена политика за поверителност, публикувана на страницата на информационната платформа „toys.bg”. 
В случай, че някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.
Настоящите Общи условия са приети с решение на общото събрание на „ТРАВЕЛ ДИЙЛС” ООД и влизат в сила за всички потребители считано от 02/09/2013г.

За всякакви възникнали въпроси, коментари и/или за връзка с нашия правен отдел, моля пишете на law@deals.bg.